راهنمای تعویض پلاک خودرو

Posted in خودرو - مشخصات فنی خودرو

( 3 Votes )

مراحل نقل و انتقال خودرو

1- دريافت قبض ورودي پاركينگ (زمان ورود به مركز(

2- مراجعه به اطلاعات و نوبت دهي و تعيين دفتر خدمات دولت الكترونيك

3- مراجعه به غرفه يا دفتر تعيين شده و ارائه مدارك لازم و بررسي مدارك متقاضيان توسط كارشناس حقوقي

4- اخذ فرم بازديد فني خودرو از دفتر تعيين شده

5- بازديد فني خودرو توسط كارشناس مركز (تأييد اصالت خودرو(

6- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) در صورت داشتن تخلف

7- واريز فيش بانكي به مبلغ 350.000ريال به شماره حساب 2171159013002 نزد بانك مركزي بنام خزانه داري كل بابت هزينه نقل و انتقال خودرو و پرداخت هزينه پستي  به مبلغ 32.000 ريال  جهت ارسال كارت مشخصات خودرو

8- مراجعه به دفتر مربوطه جهت دريافت تأييديه نقل و انتقال و سند مالكيت خودرو

9- مراجعه به محل فك جهت فك پلاك خودرو

10- مراجعه به انبار پلاك جهت تحويل پلاك قديم و اخذ پلاك جديد

11- مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاك جديد

12- مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پاركينگ و خروج از مركز

ادرس مراكز تعويض پلاك خودرو به تفكيك استان

http://btnrahgosha.ir/page.php?60

شرايط و مدارك لازم جهت شماره گذاري خودروهاي وارداتي و مزايده اي

1- حضور مالك و يا نماينده قانوني به همراه مدرك شناسائي معتبر

2- ارائه اصل اسناد و مدارك وسيله نقليه ، خودروهاي ساخت داخل (سند فروش) و خودروهاي وارداتي (پروانه/گواهينامه/مدلول سند گمركي) و يا سند فروش مزايده اي

3- اخذ گواهي اصالت اسناد مثبته گمركي از گمرك ترخيص كننده خودرو

4- ارائه مدارك مبني بر مفاصاحساب ديون دولتي

5- مدارك احراز سكونت خريدار در آدرس اعلامي

6- واريز فيش بانكي به مبلغ 350.000 ريال به شماره حساب 2171159013002 بنام خزانه داري كل نزد بانك مركزي بابت هزينه نقل و انتقال خودرو

7- بررسي و تائيد اسناد و مدارك خودرو توسط كارشناس حقوقي مستقر در مركز تعويض پلاك

8- بازديد و تائيد كاردكس به منظور احراز اصالت خودرو توسط افسران كارشناس عالي تصادفات و امور فني بازنشسته و ممهور نمودن كاردكس به مهر و امضاء افسر بازديد كننده مجاز.

9-تخصيص پلاك به فرد بر اساس محل سكونت مالك

10- پرداخت هزينه پستي به مبلغ23.000  ريال جهت ارسال كارت مشخصات خودرو

http://btnrahgosha.ir

افزودن نظر

کد امنیتی
بازنشانی

ورود به سایت